PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

 

1. Splošne določbe

 

Nagradno igro organizira podjetje SOČA RAFTING d.o.o., Trg golobarskih žrtev 14, 5230 Bovec (v nadaljevanju Organizator).

 

Izvajalec nagradne igre je podjetje Naprej.net d.o.o., Trg Franca Fakina 2b, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju Izvajalec).

 

 

Nagradna igra poteka od 23.10. 2014 do 30.8.2015 do 22:00 ure.
Žrebanje bo 31.8.2015, ob 10:00 uri na sedežu izvajalca nagradne igre.

 

 

2. Sodelovanje v nagradni igri

 

V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, ki:

 

• je državljan Republike Slovenije,
• je izpolnil vse potrebne korake za sodelovanje,
• je z oddajo podatkov potrdil seznanjenost in sprejemanje pravil nagradne igre.

 

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju in Izvajalcu in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo v primeru njihovega sodelovanja v nagradni igri in v primeru izžrebanja katere od teh oseb izločeni, žrebanje te nagrade pa bo v roku treh delovnih dni od seznanitve s temi okoliščinami ponovljeno.

 

 

3. Način sodelovanja v nagradni igri

 

V nagradni igri lahko sodelujejo uporabniki na naslovu: https://www.facebook.com/SocaRafting/.

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno »Všečkati« Facebook stran Soča Rafting d.o.o. na naslovu https://www.facebook.com/SocaRafting, razen če uporabnik nima Facebook računa.

Na Facebook verziji morajo uporabniki za sodelovanje v nagradni igri potrditi Facebook aplikacijo.

 


4. Opis nagrad

  1. Dva darina bona za Zipline
  2. Tri majici z logotipom ZIP

Nagrajenec majice bo prejel po navadni pošti, v roku 10 delovnih dni. Nagrajenec   darilnega bona Zipline, prejme v elektronki obliki na nagrajenčev e-poštni naslov.

 

5. Potek žrebanja

 

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebanem e-naslovu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno. Izžrebani nagrajenec bo o nagradi obveščen tako, da bo na elektronski naslov, s katerim je sodeloval v nagradni igri, prejel elektronsko sporočilo, kjer bo dobil nadaljnje informacije o tem, kje in kako prevzeti nagrado. V primeru, da v 7 dneh ne javi, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade. Nagrajenca obvestimo o nagradi po e-pošti, objavljen pa bo tudi na www.promplac.si.

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njegovim potekom ter žrebanje nagrajenca skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki izvajalca. Komisija v sestavi: Nina Lorber (predsednik komisije; predstavnik izvajalca), Marko Lorber (član komisije; predstavnik izvajalca), Peter Wechtersbach (član komisije; predstavnik izvajalca). ima sledeče pristojnosti: nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev, v skladu s temi pravili, ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči pridobival glasovnice z izrabo računalniškega znanja ali računalniške tehnologije, v nasprotju s temi pravili, ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.


6. Prevzem nagrad

 

Nagrajenec glavne nagrade in dnevni nagrajenci bodo objavljeni tudi na www.promplac.si. Nagrajenci glavnih nagrad pa bodo obveščen tudi po e-pošti v petih delovnih dneh po žrebanju. 

Nagrade niso predmet obdavčitve po določilih Zakona o dohodnini, zaradi majhne vrednosti.

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradne igre.

 Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. Če nagrajenec v 14 dneh po obvestilu za prevzem nagrade,  nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo. Če se nagrajenec v roku 7 dni po prejemu obvestila na e-poštni naslov, ki ga je vpisal, ne bo odzval pomeni, da se nagradi odpoveduje.


7. Ostalo

 

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi navodili, daje ustrezna tolmačenja komisija. Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba. Organizator nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre na naslednji način: vse elektronsko zabeležene uporabnike na ustrezen način hrani še najmanj 12 mesecev po izvršitvi nagradnega žrebanja, to je najmanj do 21.8.2016; ime nagrajenca ne bo uporabljeno v nikakršne druge namene. Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator podatke v elektronski obliki ustrezno trajno izbriše (razen prijav na e-novice, od teh se lahko uporabnik odjavi v vsakem prejetem e-sporočilu). Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za lastne potrebe. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov.

E-poštni naslovi pridobljeni v nagradni igri lahko v promocijske namene uporablja podjetje Naprej.net d.o.o in SOČA RAFTING d.o.o.


8. Odgovornost in reklamacije

 

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči, do katere bi prišlo zaradi napak pri internetnih povezavah. Organizator nagradne igre ni odgovoren za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika in ne prevzema odgovornosti za morebitno začasno nedelovanje Facebook profila Paperblanks in Moleskine Slovenija. Vsem sodelujočim v nagradni igri sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@promplac.si.


9. Reševanje pritožb in končne določbe

 

Vse morebitne spore, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Organizator nagradne igre lahko spreminja pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje. 


10. Seznanjenost s pravili nagradne igre

 

S sodelovanjem v nagradni igri na Facebook strani SOČA RAFTING d.o.o. sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih sprejemajo ter se z njimi v celoti strinjajo.


Ljubljana, 21.10.2014

 

Bodi obveščen
O novih nagradnih igrah

Obljubljamo, da vašega e-naslova ne bomo NIKOLI zlorabili, ga posredovali tretjim osebam ali kakorkoli drugače smetili tvoj e-poštni nabiralnik.